Algemene voorwaarden ICTwello.nl 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1. “ICTwello” verwijst naar de onderneming GeCe-ICT B.V. gevestigd te weteringstraat 14-0010 in Twello, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81585748.

1.2. “Webshop.ictwello.nl” verwijst naar de online webwinkel van ICTwello.nl, toegankelijk via webshop.ictwello.n 

1.3. “Klant” verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en diensten afneemt van ICTwello.nl via ICTwello.nl of webshop.ictwello.nl.

1.4. “Nederland ICT Voorwaarden” verwijst naar de algemene voorwaarden zoals opgesteld door Nederland ICT, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten van ICTwello, zowel via ICTwello.nl als via webshop.ictwello.nl.

2.2. Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de Nederland ICT Voorwaarden, zullen de Nederland ICT Voorwaarden prevaleren.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van ICTwello.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst via webshop.ictwello.nl en deze bestelling door ICTwello.nl is bevestigd.

 

Artikel 4 – Levering en Diensten

 4.1. ICTwello zal zich inspannen om producten en diensten conform de overeenkomst te leveren.

4.2. De levertijden en deadlines zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5 – Betaling 

5.1. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals vermeld op webshop.ictwello.nl.

5.2. Bij niet-tijdige betaling is de Klant in verzuim en is ICTwello gerechtigd wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1. De geleverde producten blijven eigendom van ICTwello totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 7 – Klachten

7.1. Klachten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld bij ICTwello

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. ICTwello is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van producten en diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 10 – Wijzigingen

10.1. ICTwello behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op webshop.ictwello.nl  en ictwello.nl gepubliceerd.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Nederland ICT Voorwaarden en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ICTwello en haar Klanten.